Ampal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541704, NIP: 8992762124, REGON: 360709194.

Kapitał zakładowy: 5.000 PLN wpłacony w całości

siedziba:

ul. bł. Wincentego Kadłubka 12

53-432 Wrocław

Pobierz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS